BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 290 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
08/07/2020
Mức giá: 55.73 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/07/2020
Mức giá: 37.89 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/07/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/07/2020
Mức giá: 100.35 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/07/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/07/2020
Mức giá: 44.6 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/07/2020
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/07/2020
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/07/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/07/2020
Mức giá: 144.89 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/07/2020
Mức giá: 55.73 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/07/2020
Mức giá: 66.87 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/07/2020
Mức giá: 133.74 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/07/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/07/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/07/2020
Mức giá: 111.53 Triệu/tháng
Diện tích: 242 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/07/2020
Mức giá: 111.45 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/07/2020
Mức giá: 44.58 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/07/2020
Mức giá: 93.68 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/07/2020